Proboszcz


   Ks. dr Tadeusz Stanisław Knut urodził się 19 sierpnia 1060 r. w Kościerzynie. Ks. Knut po ukończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim zakończone zdaniem egzaminu dojrzałości w 1979 r. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownym w Pelplinie, jako diakon (w 1986 r.) obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem ks. bpa Henryka Muszyńskiego na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po przyjęciu święceń kapłańskich (17 maja 1986 r.) z rąk ks. bp. Mariana Przykuckiego. Pracował jako wikariusz w kilku parafiach Diecezji Chełmińskich, a potem Pelplińskiej: w Nowem nad Wisłą,  Więcborku, Człuchowie. W 1997 r. został proboszczem w Konarzynach, niedaleko Kościerzyny, następnie – od 2004 r. – był proboszczem w Wierzchucinie koło Łeby, a od sierpnia 2016 r. jest proboszczem w Sierakowicach, niedaleko Gdańska. W pracy duszpasterskiej – oprócz zwyczajnych obowiązków – pełnił też różne dodatkowe funkcje:

w latach 1992-1997 był dekanalnym duszpasterza młodzieży oraz redaktorem pisma wydawanego przez KSM pt. Drogowskazy

w latach 1997-2004 pełnił funkcję duszpasterza rolników

w latach 2004-2016 był dekanalnym wizytatorem nauczania religii

będąc wikariuszem w Nowem n. Wisłą rozpoczął w 1989 r. studia biblijno-pastoralne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które ukończył uzyskaniem licencjatu z zakresu teologii biblijno-pastoralnej w 1991 r., a następnie kontynuował studia na kursie doktoranckim ukończone.

Ks. Tadeusz Knut jest autorem dwóch książek o charakterze popularno-naukowym:

          - Zarys Dziejów Parafii Konarzyny k. Zblewa, Pelplin: Bernardinum 2003, ss. 240

          - Święta Rozalia z Palermo. Patronka Parafii Wierzchucino, Kraków, Wydawnictwo Rafael, 2016, ss. 96.

czterech artykułów naukowych w punktowanych periodykach, mianowicie:

         - w Collectanea Theologica

         - w Studiach Pelplińskich

         - 2 w Studiach Koszalińsko-Kołobrzeskich,

oraz ponad 60 artykułów o charakterze popularnym w różnych czasopismach religijnych,

            między innymi w Dwutygodniku Diecezji Pelplińskiej „Pielgrzym”.

 


WIKARIUSZE


    Ks. mgr Andrzej Patrzykąt urodził się 18 lutego 1993 roku w Bydgoszczy. Został ochrzczony w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Krajny w Byszewie. W Koronowie uczęszczał do szkoły podstawowej, gimnazjum i Zespołu Szkół Licealnych. Bezpośrednio po maturze podjął studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym  Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej, które ukończył obroną pracy magisterskiej z dziedziny Historii Kościoła na temat problematyki religijno-społecznej w felietonach biskupa  Jana Bernarda Szlagi, której promotorem był ks. prof. dr. hab. Jan Walkusz (KUL). Przygotowanie do kapłaństwa obejmowało modlitwę i naukę, które przenikały się wzajemnie w sześcioletnim cyklu studiów. Po sześciu latach formacji intelektualno-duchowej ks. Andrzej otrzymał nagrodę Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie za wybitne osiągnięcia.  Przygotowanie do kapłaństwa rozpoczął wraz z 18 kolegami. Po 5 latach przygotowań przystąpił do święceń diakonatu. Praktykę diakońską odbył najpierw w parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, a następnie w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Kiełpinie kartuskim. Dnia 19 maja 2019 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk J.E. bpa Ryszarda Kasyny. Po wojnie w historii parafii Koronowo jest dwudziestym powołaniem. Dnia 20 sierpnia rozpoczął posługę w parafii pw. św. Marcina z Tours w Sierakowicach.
    Ks. Andrzej Patrzykąt jest autorem kilkunastu artykułów w Dwutygodniku Pielgrzym oraz artykułu w kwartalinku Misje Dzisiaj, Wiadomości Sierakowickie, czasopiśmie kleryckim Spojrzenia. Przygotował także materiały duszpasterskie na Tydzień Misyjny 2017, 2018 opublikowane przez Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci w Polsce.


   Ks. mgr Mikołaj Jędrzejewski urodził się 30 sierpnia 1994 roku. Pochodzi z parafii w Czarnej Wodzie.