Do Chrztu św.

Na miesiąc przed planowanym Chrztem św. prosimy przyjść do biura parafialnego z wypełnionym formularzem (można go też otrzymać w biurze parafialnym).

Wraz z wypełnionym formularzem prosimy zabrać następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka,
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o ich praktykowaniu wiary,
  • jeżeli rodzice dziecka są z innej parafii, a pragną ochrzcić swoje dziecko w naszej parafii to zezwolenia od ks. proboszcza ze swojej parafii.

Do ślubu

Narzeczeni zamierzający zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszej parafii, powinni na 6 miesięcy przed planowanym ślubem przyjść do biura parafialnego z wypełnionym formularzem. Można go otrzymać w biurze parafialnym lub samemu pobrać plik.

Do pogrzebu

Rodzina bądź bliscy zmarłego powinni zgłosić się do biura parafialnego po załatwieniu formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca śmierci zmarłego oraz w Zakładzie Pogrzebowym.

W biurze parafialnym należy przedstawić:

  • kwestionariusz pogrzebowy,
  • ksero aktu zgonu oraz kartę dla administratora cmentarza
  • w przypadku, gdy zmarły nie był naszym parafianinem wymagana jest pisemna zgoda proboszcza parafii, w której zmarły zamieszkiwał,
  • opłatę grobu – prolongatę

Do Zakładu Kamieniarskiego

Do niniejszego kwestionariusza załączamy szkic pomnika.

Administracja cmentarza wyraża zgodę na postawienie nagrobka według załączonego wzoru oraz z wypełnionym kwestionariuszem na Cmentarzu Parafialnym w Sierakowicach